Noorte Tööhõive Ajakirja (Youth Employment Magazine) ametlik käivitamine

Rahvusvahelisel sõpruse päeval (30. juulil) käivitati ametlikult veebis Noorte Tööhõive Ajakiri (Youth Employment Magazine). Ligi 200 asutust 26st Euroopa riigist, mis rakendavad projekte, mis on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt, ühinevad, et jagada oma algatuste tulemusi, mis on suunatud võitlemaks noorte töötuse vastu Euroopas.

Olles käivitatud 30. juulil, Noorte Tööhõive Ajakiri (https://youthemploymentmag.net/) toimib sisuallikana kõikidele projektidele, mis lähevad EMP ja Norra toetusfondi alla. Toetusfond keskendub noorte tööpuudusele. Ajakirja toimetus koosneb ekspertidest, kes projektides ise samuti tegutsevad. Toimetus töötab regulaarselt välja materjale, mis kajastavad projektide kulgemisi ning tulemusi. Platvorm on loodud Fund Operatori poolt, mis on konsortsium, kuhu kuuluvad JCP Italy ja Ecorys Polska.

Põletavad küsimused Euroopale

Vastavalt Eurostati andmetele oli 2018. aastal Euroopa Liidus umbes 15 miljonit noort inimest (vanuses 20-34), kes kuulusid NEET-noorte hulka, mis tähendab, et nad ei omandanud kutset või haridust või ei käinud tööl. Itaalias ja Kreekas, kus noorte töötus on Euroopa suurim, oli üle 25% noortest tööturult väljas. Selleks, et propageerida jätkusuutlikku ja kvaliteetset noorte tööhõivet Euroopas, algatasid Island, Liechtenstein ja Norra 2017. aastal EMP ja Norra toetusfondi noorte tööpuuduse jaoks, mis küündis 60 miljoni euroni. 26 suuremahulist projekti valiti välja, mida rahastada ning nende projektide läbi proovitakse leida või tekitada 25 000 noorele töökohad.

“Haavatavad noored võivad tihtipeale välja langeda tavapärasest haridussüsteemist, sealhulgas ka tööturult. Nõudlus on suur uuenduslikele lahendustele, heade praktikakohtade liikuvusele ning mõju-uuringutele, mis puudutab protsesside toimimist ja mittetoimimist. 26 välja valitud projekti arendavad, katsetavad või proovivad omaks võtta peaaegu 100 uut lähenemist, meetodit ja praktikat, rõhutades uuenduslikku laadi, mida noorte töötuse fond kannab.” võtab asjalood kokku Grethe Haugøy, kes on vanem sektoriametnik sekretariaadis, mis kuulub EMP ja Norra toetuse juurde.

Platvorm piiridest väljas

Võrreldes teiste EMP ja Norra toetuse algatustega, on noorte tööpuuduse fondil lisandväärtus riikidevahelistel fookusel. See on kooskõlas Euroopa 2020 strateegia ning Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikaga, mis arvestavad sellega, millist olulist rolli riikidevahelised koostööd mängivad, et toimuks nutikas, jätkusuutlik ja kaasav areng. Kuigi fondi ulatus on suurejooneline (projekti konsortsium toob kokku 195 üksust erinevatest sektoritest proovides hõlmata tegevusi 26 riigis), võib tulemuste levitamine sattuda vastamisi oluliste väljakutsetega, sest info võib olla raskemini hoomatav tingituna mastaapsusest. Sellega seoses on loodud ühine suhtlusplatvorm veebiajakirja näol. Tegu pole kokkusattumusega, et ajakirja käivitamine toimus rahvusvahelisel sõpruse päeval, sest tegu on ikkagi rahvusvahelisel mastaabil tegutseva platvormiga ning omavahel vahetatakse ideid, kogemusi ning nõuandeid.

Kohalikud tegevused, globaalne teave

Värskelt loodud ajakiri hakkab koondama projektide poolt loodud sisu: mitte ainult uudiseid hetkeliste saavutuste ning progressi kohta, vaid ka pikemaid sisulisi artikleid ja multimeediat. Lisaks värskendatakse jooksvalt kalendrit, mis aitab jälgijaskonnal hoida silma peal erinevate projektidega, mida korraldatakse üle terve Euroopa ja ka doonorriikides.

“Veebiajakiri teenib platvormina, mis inspireerib, ühendab ja tõstab teadlikkust Euroopa noorte seas. Sellest saab keskpunkt veebis, mis ühendab kõiki üksuseid, mis on fondiga seotud.” ütles omalt poolt Raquel Torres, kes on kommunikatsiooniametnik sekretariaadis, mis kuulub EMP ja Norra toetuse alla.

EMP ja Norra toetusest lähemalt:

  • Rahastus on 60.6 miljonit €
  • Kolm doonorriiki - Island, Liechtenstein ja Norra
  • Toetab 26 rahvusvahelist projekti, mis propageerivad ja toetavad kvaliteetset noorte tööhõivet
  • Pikemaajalise noorte tööpuuduse (erilise tähelepanu all 25-29 aastased) täiendav toetamine Euroopa Liidus

Lisainfo: http://eeagrants.org/fundforyouthemployment

Näita rohkem postitusi

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.