Jaunatnes nodarbinātības žurnāla (Youth Employment Magazine) oficiālā iznākšana

Kopīgs darbs, informējot par progresu cīņā pret jauniešu bezdarbu

Jaunatnes nodarbinātības žurnāla (Youth Employment Magazine) oficiālā iznākšana tiek izziņota ANO Starptautiskajā draudzības dienā. Gandrīz 200 iestādes no 26 Eiropas valstīm, kurās īsteno Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansētus projektus, apvienojas, lai dalītos ar to iniciatīvu rezultātiem, kuru mērķis ir apkarot jauniešu bezdarbu Eiropā.

Jaunatnes nodarbinātības žurnāls (Youth Employment Magazine) (https://youthemploymentmag.net/), kas sāks darbu 30. jūlijā, darbosies kā satura resurss visiem projektiem, kas tiek īstenoti saskaņā ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu Jaunatnes nodarbinātības veicināšanai. Tās redaktoru komandā ir eksperti, kuri paši īsteno projektus un kas regulāri izstrādā materiālus par katra projekta gaitu un rezultātiem.JCP Italy un Ecorys Polska konsorcijs.

Akūts jautājums Eiropā

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas redzami Eurostat datu bāzē[1]NEET).2017. gadā ieviesa EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu Jaunatnes nodarbinātības fondam 60 miljonu eiro apmērā. Finansējuma saņemšanai atlasīto 26 liela mēroga projektu ietvaros šobrīd tiek īstenotas to iniciatīvas, kuru mērķis ir palīdzēt aptuveni 25 000 jauniešu atrast darbu vai radīt jaunas darba vietas.

“Neaizsargātie jaunieši bieži atrodas ārpus formālās izglītības un apmācības sistēmām, kā arī parastā darba tirgus, un ir ļoti nepieciešami inovatīvi risinājumi, labas prakses nodošana un ietekmes pētījumi par to, kādas intervences strādā un kādas ne. Šo 26 projektu ietvaros tiks izstrādātas, izmēģinātas vai pieņemtas gandrīz 100 jaunas pieejas, metodes un prakses, uzsverot Jaunatnes nodarbinātības fonda inovatīvo raksturu,” saka Grēta Haugeja (Grethe Haugøy), Reģionālo fondu un globālā sociālā dialoga un pienācīga darba fonda vecākā nozares referente Finanšu instrumenta birojā, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta sekretariātā.

Viena platforma pāri robežām

Salīdzinot ar citām EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu iniciatīvām, Jaunatnes nodarbinātības fonda pievienotā vērtība ir tā starpvalstu sadarbības aspekts. Tas atbilst stratēģijai “Eiropa 2020” un ES kohēzijas politikai, kurā ņemta vērā reģionu un pārrobežu sadarbības izšķirošā loma gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei. Lai arī fonda darbību diapazons ir milzīgs (projektu konsorciji apvieno 195 vienības no dažādām nozarēm, kuru aktivitātes noris 26 valstīs), rezultātu izplatīšana to valstu līmenī, kurās tiek īstenoti projekti, un informācijas plūsma ārpus robežām saskaras ar būtiskiem izaicinājumiem. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc tiek izveidota kopēja saziņas platforma tiešsaistes žurnāla izskatā. Nav nejaušība, ka oficiālā “Jauniešu nodarbinātības žurnāls” izdošana notiek ANO Starptautiskajā draudzības dienā, jo konsorciji, kuri īsteno projektus, ir harmoniskās pastāvīgās attiecībās, apmainās ar labas prakses piemēriem un pieredzi.

Vietēja līmeņa aktivitātes, globāla līmeņa informācija

Jaunizveidotajā žurnālā būs apkopots visu projektu sagatavotais saturs: ne tikai ziņas par pašreizējiem sasniegumiem un informācija par to progresu, bet arī garāki materiāli un dažādi multimediji. Bez tam pastāvīgi atjauninātais kalendārs ļaus skatītājiem sekot līdzi visiem projektu organizētajiem pasākumiem visā Eiropā un donorvalstīs.

“Tiešsaistes žurnāls kalpos par platformu, kas iedvesmo, savieno un palielina izpratni starp jauniešiem Eiropā, un kļūs par tiešsaistes centru visām fondā iesaistītajām vienībām,” sacīja Rakele Toresa Prola (Raquel Torres Prol), Finanšu instrumenta birojā Jaunatnes nodarbinātības fonda komunikāciju speciāliste EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta sekretariātā.

Par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta Jaunatnes nodarbinātības fondu

Finansējums 60,6 miljonu EUR apmērā.

3 donorvalstis – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija.

Atbalsts 26 starpvalstu projektiem, kuri veicina kvalitatīvu jaunatnes nodarbinātību.

Jo īpaši tiecas sasniegt ilgtermiņa bezdarbniekus vecuma grupā no 25 līdz 29 gadiem, papildināt esošo ES finansējumu.

Vairāk informācijas: http://eeagrants.org/fundforyouthemployment.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.