Възможности за финансиране от Норвегия и Европейското икономическо пространство

За финансирането на проектите отговарят основно ресорни министерства и съответните партньори от норвежка страна, а изпълнението им може да продължи до 2024 г. Новите програми надграждат тези от предходния програмен период. В програмите активно участват норвежки партньори с цел трансфер на знания и ноу-хау. Голяма част от финансовата подкрепа е осигурена на предварително дефинирани проекти с договорени теми, обхват, бенефициенти и партньори от норвежка страна, както и бюджет. Тези проекти в голямата си част се изпълняват от институционални бенефициенти, но по всяка програма има и средства за процедура/и за подбор на проекти, включително и такива, насочени към неправителствените организации и бизнеса.

Към момента по отделните програми са реализирани проекти по Фонда за двустранно сътрудничество за провеждане на визити и откриване на партньори. Започнали са процедури основно за предефинирани проекти в отделните области.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.