Европейска седмица на професионалните умения 2019

Статистиката показва, че България е на трето място относно равнището на младежката безработица в Европа. Участниците обсъдиха начините за приобщаване на NEETs към работната среда, насърчаване на приноса на неправителствения сектор за политиките за активиране на NEETs. Преподавателите представиха препоръки за насърчаване на заетостта чрез социални предприятия ,чрез технологични възможности и прилагане на нови алтернативи за повишаване на квалификацията.

Представители на НПО сектора и други институции представиха ползите и крайните продукти от проекти, стремящи се да повишат възможностите на NEETs за работа и обучение.
Агенция за развитие на човешките ресурси представи проекта CODE , който се финансира с 2 300 000 евро от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез безвъзмездни средства от ЕИП и Норвегия и неговата цел да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора в риск от бедност и да разработи и приложи програма за обучение по специализирани дигитални компетентности като дигитален дизайн, графики, 3D анимация, дизайн на игри. Основният резултат на проекта ще бъде развита пилотна програма за обучение, която да стимулира достъпа на целевите групи до придобиване на специализирани компетентности за заетост, както и да осигури нова перспектива за взаимодействие между ученето и решаването на проблеми.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.