Повече средства за "Младежка заетост". Поради засилен интерес се удължава продължителността на операцията

Очакванията са през операцията да преминат най-малко 19 375 безработни лица до 29 г. До края на първото тримесечие на 2019 г. по проекта са сключени 11 851 договора с работодатели. В заетост са включени 18 694 безработни лица до 29 г., като до момента 9 823 от тях са наети на постоянни трудови договори. Само за първото тримесечие на 2019 г. от страна на работодателите са подадени 718 заявки за разкриване на 1 726 свободни работни места за младежи. Стойността на сключените договори с работодатели до момента възлиза на 76,5 млн. лв. След включването на младежите в операцията, приблизително 51% от тях остават на работа при същия работодател, а други 24% се преориентират и с вече натрупания опит, започват работа при друг работодател. 89% от младежите изразяват удовлетвореност от включването си в обучение на работното място или стажуване.

Операцията е полезна и за работодателите, тъй като чрез нея успяват да увеличат производителността на труда, като разпределят по-добре дейностите и процесите, с цел разрастване на бизнеса.

С 50 млн. лв. се увеличава общият бюджет по операция "Обучение и заетост". Така общият бюджет става 201 млн. лв. Очакванията са в операцията 8 510 неактивни и безработни лица с трайни увреждания над 29 г. да започнат работа. До момента работодателите са подали 3 156 заявки за разкриване на 10 698 свободни работни места за хора с увреждания.

Продължителността на операция "Готови за работа" се удължава до 2023 г., а финансирането от Европейския социален фонд се увеличава с 5 млн. лв. Така общият бюджет по процедурата става 15 млн. лв. Дейностите по активиране на неактивни младежи до 29 г. ще се фокусират в по-малките населени места, където процентът им е сравнително висок, спрямо средното равнище в Европейския съюз. Очакванията са в операцията да се включат 17 500 неактивни участници от 15 до 29 г., които нито работят, нито учат. Около 5 250 неактивни участници ще получат квалификация или ще имат работа, вкл. като самостоятелно заети лица. До момента по процедурата са активирани общо 10 858 неактивни младежи на възраст от 15 до 29 г.

Процедура "Работа" се удължава с една година до 2020 г., като очакванията са в 7 850 безработни и неактивни лица да са придобили квалификация или да имат работа при приключване на проекта.

"Скоро ще говорим за маргинализиране на цели групи на пазара на труда заради липсата на дигитални умения. Цифровите умения винаги са били част от политиките, които подкрепяме в МТСП чрез Европейския социален фонд. Затова ресурсът по Приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" ще бъде насочван към подобряване уменията на работната сила, която има най-голяма нужда от подкрепа“, коментира зам.-министър Зорница Русинова.

От Европейската комисия изразиха удовлетвореност от участието на хората с по-ниско образование и квалификация в операциите на ОПРЧР. "Трудности с реализацията на пазара на труда все още имат хората с ниско образование или недобре развилите професионални умения. Затова те трябва да са на преден план", коментира Станислав Рангелов от Главна дирекция "Заетост, социални въпроси и приобщаване" на Европейската комисия.

По информация на http://iconomist.bg, 24 юли 2019

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.