Програма за подкрепа на младежи в риск и приложението и в Италия

Програмата за гарантиране на младежта е стартирана от Европейския съюз през 2013 г. ,продължена е за тригодишния период 2017-2020 г. и има за цел борба с младежката безработица в Европа. В момента на стартирането на програмата, това всъщност беше един от основните нерешени проблеми на европейската икономика като цяло и по-конкретно, дори повече от икономическата и социалната система на някои държави-членки. Италия, Гърция и Испания, с безработица сред младите 40% и 50%, представляваха най-емблематичните случаи на проблемния характер на явлението, 5.7 милиона млади хора в цяла Европа бяха безработни до 2013 г.

В Италия, за да се включат в програмата, подготвяща се за ползването на помощта, предоставена от правителството, младите хора трябва да са на възраст между 15 и 29 години , да са граждани на ЕС или чужденци извън ЕС, пребиваващи редовно в Италия . Прилагането на конкретните мерки, включени в програмата за гарантиране на младежта, е възложено на регионалните компетентни органи, целящи да свържат младежите с работодатели или обученителни институции. За тази цел регионите използват структурите и професионализма на центровете по заетостта или акредитирани частни органи , в рамките на които младите хора могат да намерят гишета, специално посветени на ориентацията и изпълнението на програмата на Гаранция за младежта.

Следователно регионалните клонове са ориентирани към изпълнение на мерките, предвиденив програмата. Както е видно от резюмето на програмата, изготвено от италианското правителство, в допълнение към приемането, профилирането и индивидуалната ориентация , мерките са под формата на:

 • наемане на работа;
 • стаж;
 • обучение;
 • образование или обучение;
 • самостоятелно предприемачество;
 • държавна служба.

Двете макрокатегории, които позволяват групирането на тези мерки, са представени от обучителни дейности и по-конкретно насочени към наемане на работа . Към тези категории се добавят инициативите, свързани със сектора на държавната служба и за подпомагане на предприемачеството.

 • За безсрочни договори компаниите получават бонус между 1500 и 6000 евро, като се има предвид работоспособността на новоназначения млад човек.
 • За временна заетост бонусът за компаниите е между 1500 и 4000 евро.
 • За обучението на първо ниво, насочено към квалификация и професионална диплома , компаниите могат да се възползват от стимулиране между 2000 и 3000 евро въз основа на възрастта на младия човек.
 • За чиракуването на III ниво, насочено към висшето образование и научните изследвания , се предоставя бонус от 6000 евро за активиране на договора.
 • За стажовете има минимална надбавка в размер на 300 евро, плащани от региона директно на младите стажанти или възстановени на компанията срещу компенсацията, изплатена от това на стажантите.

Повече информация можете да намерите на: http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx


The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.