Избрани са първите 17 университета за инициативата за мрежи от европейски университети: важна стъпка към изграждането на европейско пространство за образование

От общо 54 получени заявления бяха избрани 17 мрежи от европейски университети, представляващи 114 висши учебни заведения от 24 държави членки (вж. приложението), въз основа на оценка, извършена от 26 независими външни експерти, сред които ректори, преподаватели и изследователи, назначени от Комисията. Европейските университети са транснационални сдружения на висши учебни заведения от целия ЕС, които споделят дългосрочна стратегия и популяризират европейските ценности и идентичност. Инициативата цели значително засилване на мобилността сред студентите и служителите и насърчаване на качеството, приобщаването и конкурентоспособността на европейското висше образование.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, заяви: Радвам се да видя амбицията на първите 17 мрежи от европейски университети, които ще служат за модел за подражание и за други в ЕС. Те ще дадат възможност на следващите поколения студенти да опознаят Европа, като се обучават в различни държави. Убеден съм, че тази инициатива — ключов елемент за изграждането на европейското пространство за образование — ще доведе до коренна промяна във висшето образование в Европа и ще насърчи високите постижения и приобщаването.

В подбора на мрежи от европейски университети участваха множество висши учебни заведения от целия ЕС: от университети по приложни науки, технически университети и университети в областта на изящните изкуства до университети с широкообхватна и активна изследователска дейност.

Мрежите от европейски университети ще се превърнат в междууниверситетски кампуси, между които студентите, докторантите, служителите и изследователите ще могат да пътуват безпроблемно. Те ще обединят своя опит, платформи и ресурси, за да предоставят съвместни учебни програми или модули, обхващащи различни дисциплини. Тези програми ще бъдат много гъвкави и ще позволяват на студентите да персонализират образованието си, като решават сами какво, къде и кога да учат, и да получат европейска диплома за висше образование. Мрежите от европейски университети ще допринесат също така за устойчивото икономическо развитие на регионите, в които са разположени, тъй като техните студенти ще работят в тясно сътрудничество с дружества, общински органи, представители на академичните среди и изследователи за намиране на решения на предизвикателствата, пред които са изправени тези региони.

Бюджетът за първите 17 „мрежи от европейски университети“ възлиза на 85 милиона евро. Всяко сдружение ще получи до 5 милиона европрез следващите три години, за да започне реализирането на плановете си и да подготви почвата за последователи сред други висши учебни заведения в целия ЕС. Напредъкът им ще се следи отблизо.

В контекста на тази първа покана — и на втората, която предстои да бъде отправена тази есен — ще бъдат изпробвани различни модели за прилагането на новата концепция за мрежи от европейски университети и за реализирането на нейния потенциал да даде тласък на висшето образование. За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Комисията предложи изцяло да разгърне инициативата за мрежи от европейски университети по линия на Еразъм+ със значително увеличен бюджет. Някои сдружения са широкообхватни и обхващат всички дисциплини, докато други се съсредоточават например върху устойчивостта на градските крайбрежни региони, социалните науки или глобалното здравеопазване. Всяко сдружение се състои средно от седем висши учебни заведения от всички части на Европа, което води до нови партньорства. Това отразява разпределението на заявленията, получени от различните държави.

Контекст

Европейската комисия предложи тази нова инициатива на ръководителите на Европейския съюз преди срещата на върха по социалните въпроси в Гьотеборг през ноември 2017 г. През декември 2017 г. инициативата беше подкрепена през от Европейския съвет, който призова за създаването на най-малко 20 мрежи от европейски университети до 2024 г. Тя е част от стремежа за създаване на европейско пространство за образование до 2025 г.

Разработена съвместно с държавите членки, висши учебни заведения и студентски организации, концепцията за мрежите от европейски университети привлече заявления от 54 сдружения, в които участваха повече от 300 висши учебни заведения от 28 държави членки и от други държави по програмата Еразъм+. Те се отзоваха на поканата по Еразъм+ за мрежи от европейски университети, публикувана през октомври 2018 г.

Първоначално заделената сума от 60 милиона евро за тази нова инициатива по Еразъм+ беше увеличена на 85 милиона евро, което дава възможност за финансирането на 17 сдружения вместо първоначално предвидените 12.

За повече информация

Информационен документ

Инициатива за мрежи от европейски университети

Информация относно поканата за представяне на предложения


По информация на Европейската, комисия IP/19/3389

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.