Креативен център Русе и художествената гимназия от Тарту Естония обмениха опит и добри практики с училищата в Русе

Естонските партньори и екипът на Креативен център Русе представиха накратко техните обучителни програми по 3Де анимация и графичен дизайн, които се прилагат изключително успешно в обучението на младежите. Уникалните обучения предоставят на завършилите не само компетенции в сферата на гейминга, графичния дизайн и 3ДЕ анимацията, но и умения за работа в екип и кариерно ориентиране.

Целта на тясното сътрудничеството с образователните институции в града ни е подпомагане и разширяване на обучителния процес в училищата, посредством прилагането на най-новите технологии и иновативни методи в обучението на младите хора.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.