Към екологична, цифрова и устойчива икономика: нашият европейски модел на растеж

На 2 март 2022 Европейската комисия представи съобщение относно европейския модел на растеж. В него се припомнят общите цели, за които ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент по отношение на екологичния и цифровия преход и укрепването на социалната и икономическата устойчивост. В съобщението се признава, че европейската икономика претърпява безпрецедентни промени в контекста на голямата несигурност, свързана с глобалната обстановка и перспективите за сигурност. В него се потвърждава, че тези развития подчертават необходимостта да работим в тясно сътрудничество с международните ни партньори и да укрепим дългосрочната си програма за устойчив растеж.

Съобщението има за цел да допринесе към обсъжданията относно европейския модел на икономически растеж, които ще се проведат следващата седмица на неофициалното заседание на държавните и правителствените ръководители на Европейския съвет. В съобщението се определят ключовите инвестиции и реформи, необходими за постигането на нашите общи цели, и се подчертава значението на координираните действия от страна на всички заинтересовани страни, включително ЕС, държавите членки и частния сектор.

Инвестиции и реформи в основата на европейския модел на растеж

Налице е широк консенсус относно приоритетите за европейския модел на икономически растеж. Това включва екологичния и цифровия преход, необходимостта от повишаване на икономическата и социалната устойчивост на Съюза, както и готовността ни за сътресения. Трансформацията на нашата икономика е необходима, за да се запази просперитетът и благосъстоянието на гражданите на Съюза, особено в настоящия контекст на геополитическа нестабилност и нарастващи глобални предизвикателства. Събитията подчертават необходимостта от удвояване на нашата програма за реформи и от засилване на сътрудничеството с международните ни партньори във връзка с общите предизвикателства с цел насърчаване на мира и стабилността. Единният пазар — основният източник на устойчивост на Съюза и най-ценният икономически актив — ще бъде от основно значение за постигането на тези цели.

Тази трансформация на европейската икономика се основава на два еднакво важни стълба: инвестиции и реформи. Инвестициите са от ключово значение за постоянния и устойчив растеж и са предпоставка за ускорен екологичен и цифров преход. Те обаче трябва да бъдат придружени от реформи, за да се гарантира, че всички правила на ЕС са съгласувани с ключовите цели на ЕС, като създават подходящ социален и икономически контекст и стимули за домакинствата и предприятията да допринасят пълноценно за тях.

Към екологична, цифрова и устойчива икономика

Екологичният преход е възможност Европа да поеме по нов път на устойчив и приобщаващ растеж. В допълнение към справянето с изменението на климата, той ще спомогне за намаляване на сметките за енергия и зависимостта от вноса на изкопаеми горива, като по този начин ще се подобри енергийната сигурност и сигурността на ресурсите в Съюза. За да постигне резултати по Европейския зелен пакт, през следващото десетилетие ЕС трябва да увеличи инвестициите с около 520 милиарда евро годишно в сравнение с предходното. От тези допълнителни инвестиции 390 милиарда евро годишно ще се разпределят за декарбонизацията на икономиката, особено в енергийния сектор, а 130 милиарда евро годишно за други екологични цели. За да бъде успешен екологичният преход, той трябва да постави хората на първо място и да се грижи за тези, които ще бъдат най-засегнати. За тази цел Комисията постави справедливостта в центъра на своите политики в рамките на Европейския зелен пакт, включително пакета „Подготвени за цел 55“.

Пандемията от Covid-19 ускори цифровата трансформация на нашите общества и подчерта значението на цифровите технологии за бъдещия икономически растеж на Европа. Предложеният от Комисията Цифров компас определя целите на Съюза в областта на цифровите технологии за 2030 г. За да постигне тези амбиции, ЕС трябва да увеличи инвестициите в ключови цифрови технологии, включително в киберсигурността, изчисленията в облак, изкуствения интелект, пространствата за данни, блокчейн и квантовите изчислителни технологии и полупроводниците, както и в свързаните с тях умения. Оценките от 2020 г. показват, че за да се насърчи цифровият преход са необходими допълнителни инвестиции в размер на около 125 милиарда евро годишно. Справедливата цифрова трансформация има потенциала да увеличи иновациите и производителността на икономиката на ЕС, като предлага нови възможности за хората и предприятията. Цифровият преход също ще допринесе за постигането на екологичните цели, като в много области на интелигентната кръгова икономика ще има полезни взаимодействия.

Същевременно Съюзът трябва да се справи с рисковете и несигурността, особено в контекста на настоящата геополитическа нестабилност. Въпреки че повечето дружества и веригата на доставки показаха висока степен на устойчивост и адаптивност по време на пандемията, кризата и последващото възстановяване разкриха редица слабости в определени области. Те включват проблеми, свързани с логистиката и веригата на доставки, недостиг на работна ръка и умения, киберзаплахи и опасения за сигурността на доставките, свързани с ключови сектори на икономиката, какъвто е случаят понастоящем в енергийния сектор. За да увеличи допълнително технологичното новаторство в Европа и да подкрепи нейната промишлена база, ЕС ще трябва също така да увеличи инвестициите в европейската отбранителна и космическа промишленост и да продължи да укрепва нашите способности за управление на риска и реагиране при извънредни ситуации при бъдещи сътресения или пандемии.

Мобилизиране на координирани действия на всички равнища

Както е посочено в съобщението, за да могат инвестициите и реформите да допринесат в пълна степен за постигането на приоритетните цели на ЕС, е важно да се гарантират координирани действия от страна на всички съответни участници: публичните органи на европейско, национално и регионално равнище, както и частния сектор. По този начин действията ще се подсилват взаимно, като се предотвратяват различията между държавите членки и се укрепва единният пазар.

Необходимите за завършване на двойния преход и за повишаване на устойчивостта инвестиции ще трябва да дойдат предимно от частния сектор. ЕС и националните органи следва да гарантират благоприятна бизнес среда, която да привлича инвестиции. Това може да бъде постигнато чрез укрепване на единния пазар, завършване на банковия съюз и постигане на бърз напредък по отношение на съюза на капиталовите пазари. Други междусекторни политики, като например данъчното облагане, търговията и политиката в областта на конкуренцията, също следва да продължат да подкрепят благоприятната бизнес среда на Съюза и да спомагат за привличането на инвестиции за успешно изпълнение на политическите приоритети на ЕС.

Въпреки че голяма част от инвестициите ще се осигуряват от частни фондове, може да е необходима публична намеса, например чрез намаляване на риска за иновативни проекти или преодоляване на неефективността на пазара. Публичната подкрепа на национално равнище и на равнище ЕС следва да бъде добре насочена и да цели привличане на частни инвестиции. Инвестициите на ЕС също имат важен сигнализиращ ефект. Бюджетът на ЕС и инструментът за възстановяване NextGenerationEU с обща сума от над 2 трилиона евро са значителен мотор в подкрепа на дългосрочния растеж. Чрез обсъжданията на националните планове Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) изигра важна роля за съгласуването на приоритетите на ЕС и националните приоритети за реформи и инвестиции около набор от общи цели. По-специално в Регламента относно МВУ се изисква всяка държава членка да задели най-малко 37% от общия размер на отпуснатите средства по своя план за възстановяване и устойчивост за цели в областта на климата и 20% за цели в областта на цифровизацията. Но такива инвестиции и реформи на национално равнище и на равнището на ЕС ще трябва да бъдат поддържани с течение на времето, за да постигнем целите си.

Публичните инвестиции и реформи могат да допринесат положително за устойчивостта на дълга, доколкото са с високо качество и подпомагат растежа. Успешните стратегии за намаляване на дълга следва да се съсредоточат върху фискалната консолидация, качеството и състава на публичните финанси и насърчаването на растежа. Текущият преглед на европейската рамка за икономическо управление предоставя възможност да се подобри ефективността на фискалните правила на ЕС и да се гарантира, че те играят подходяща роля за стимулиране на политиките на държавите членки в областта на инвестициите и реформите в съответствие с нашите общи приоритети, като същевременно се гарантират стабилни публични финанси. В този контекст ще бъде важно да се осигури съгласуваност между фискалния надзор и координацията на икономическите политики и да се съгласуват политиките в областта на инвестициите и реформите в държавите членки, както и националните цели и целите на ЕС.

Гарантиране на справедлива и приобщаваща икономическа трансформация

Трансформацията на европейската икономика ще бъде успешна само ако е справедлива и приобщаваща и ако всеки гражданин може да се възползва от предимствата, предлагани от двойния екологичен и цифров преход. Въздействието на цифровизацията и декарбонизацията върху благосъстоянието на хората вероятно ще бъде неравномерно разпределено, ако няма съпътстващи мерки. Преразпределението на труда в рамките на секторите и между тях ще изисква реформи и широкомащабни инвестиции в преквалификация и повишаване на квалификацията. Ще бъде необходим силен политически отговор на всички равнища, за да се справим ефективно със социалните предизвикателства и предизвикателствата, свързани със сближаването, пред които сме изправени.

Поради това моделът на растеж на Европа се нуждае от силно социално измерение, което е съсредоточено върху работните места и уменията за бъдещето и проправя пътя за справедлив и приобщаващ преход. На равнището на ЕС Европейският стълб на социалните права и свързаният с него план за действие осигуряват съгласувана рамка за действие. Бюджетът на ЕС и NextGenerationEU ще продължат да предоставят подкрепа за намаляване на регионалните и социалните различия, по-специално чрез политиката на сближаване, Механизма за справедлив преход, Механизма за възстановяване и устойчивост и, в бъдеще, от предложения социален фонд за климата.

Постигането на общите ни цели изисква дългосрочна визия и координиран подход. Амбициозните цели в областта на екологията, цифровите технологии и устойчивостта, които поставихме, могат да бъдат постигнати единствено чрез постоянни усилия с ангажирането на всички участници на европейско, национално и частно равнище с общата цел за изграждане на справедливо и приобщаващо бъдеще за всички европейци.

За повече информация

Съобщение: Към екологична, цифрова и устойчива икономика: нашият европейски модел на растеж

Съобщение: Към екологична, цифрова и устойчива икономика: нашият европейски модел на растеж

Европейски зелен пакт

Цифровото десетилетие на Европа

Планът за действие по Европейския стълб на социалните права

Механизмът за справедлив преход

NextGenerationEU

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Социален фонд за климата

По информация на Европейската комисия, IP/22/1467

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.