Комисията приветства политическото споразумение за Европейската година на младежта


Комисията ще координира през 2022 г. редица дейности в тясно сътрудничество с Европейския парламент, държавите от ЕС, регионални и местни органи, младежки организации и самите млади хора. Инициативите в рамките на Европейската година на младежта ще бъдат подкрепени с 8 млн. евро от „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност — допълващото финансиране за годината на младежта, определено от бюджетния орган за 2022 г. Други програми и инструменти на Съюза също ще допринесат в значителна степен за целите и дейностите на европейската година. Младите европейци ще могат да се възползват от много възможности за придобиване на знания, умения и компетентности за професионалното си развитие и за засилване на своята гражданска ангажираност за определяне на бъдещето на Европа.

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския ни начин на живот, заяви: Това споразумение е основен градивен елемент в нашата политика за младежта. С бюджета, предназначен за тази Европейска година на младежта, ще бъдат подкрепени нашите водещи действия. Тъй като 2022 г. е Европейска година на младежта, ние подкрепяме младите европейци, за да защитават и утвърждават свободата, ценностите, възможностите и солидарността. Дължим това на поколенията, които страдаха най-много по време на пандемията и сега трябва да се върнат към живота си.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Благодаря на съзаконодателите за това, че постигнаха споразумение относно Европейската година на младежта в рекордно кратки срокове. Всички ние разбираме колко е важно младите хора да бъдат поставени в центъра на вниманието и да отдадем дължимото на тяхната издръжливост след две много трудни години. Приканвам всички млади европейци да участват в многобройните ангажименти, инициативи и действия, на които ще дадем старт от януари 2022 г. Искаме гласът им да бъде чут и да съберем информация, която ще бъде от значение, когато вземаме решения за тяхното бъдеще. Искаме тази година да доведе до конкретни действия, които ще продължат дълго след 2022 г. Заедно ще превърнем тази година в успех.

За да бъдат уважени и подкрепени младите хора и за да се води диалог с тях на всички равнища, Европейската година на младежта ще преследва четири цели:

  • възвръщане на положителните перспективи за младите хора, със специален акцент върху отрицателните последици от пандемията от COVID-19 за тях, като същевременно се подчертава какви възможности предлагат екологичният и цифровият преход и други политики на Съюза за младежта и за обществото като цяло;
  • оказване на подкрепа на младите хора, включително чрез работа с младежта, по-специално на млади хора с по-малко възможности, намиращи се в неравностойно положение, лица от различен произход или принадлежащи към уязвими и маргинализирани групи, да придобият съответните познания и компетентности и по този начин да станат активни и ангажирани граждани, вдъхновени от чувство за европейска принадлежност;
  • помощ за младите хора да разберат по-добре различните възможности, достъпни за тях на европейско, национално, регионално или местно равнище, с цел подпомагане на тяхното личностно, социално, икономическо и професионално развитие, както и активно популяризиране на тези възможности.
  • интегриране на политиката за младежта във всички имащи отношение към нея области на политиката на Съюза в съответствие със стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., за да се насърчи включването на перспективата за младежта в процеса на изготвяне на политиките на всички равнища.

Въздействието и наследството на всички дейности и възможности за ангажиране би трябвало да бъдат дълготрайни, като се запазят и след 2022 г. Докато съществуващи програми на ЕС, посветени на младежта, като „Еразъм+“ и Европейският корпус за солидарност, очевидно ще играят централна роля в изпълнението и финансирането на дейностите, Европейската година на младежта има за цел да бъде междусекторна по своя характер и да се основава на всички политики на ЕС.

Очаква се по време на Европейската година на младежта да бъде дадено начало на няколко водещи инициативи от различни области на политиката. Сред тях например е ALMA — нова инициатива, чиято цел е да се помогне на младите хора, които не работят, не учат и не се обучават, да намерят своя път към трудовия пазар чрез съчетаване на подкрепа за образование, професионално обучение или заетост в тяхната страна със стаж в друга страна от ЕС. Европейската година на младежта ще върви ръка за ръка с NextGenerationEU, което открива нови перспективи за младите хора, включително за качествени работни места и възможности за образование и обучение за Европа на бъдещето, и подкрепя участието на младите хора в обществото.

При представянето на предложението си Комисията прикани всяка държава членка да определи национален координатор, който да отговаря за организирането на участието на съответната държава в Европейската година на младежта. Комисията проведе първо заседание на 16 ноември с цел обмен на информация относно изпълнението.

За да бъде Годината на младежта успешна, е важно тя да бъде изпълвана със съдържание заедно с хората, които ще се възползват в най-голяма степен от нея. Младите хора и младежките организации също участват активно в организирането на Европейската година на младежта. От 22 октомври до 21 ноември се проведе онлайн проучване, за да се съберат предложения и информация за очакванията. Доклад относно проучването показва, че са получени близо 5000 отговора от всички държави членки. Мнозинството от анкетираните (58,8 %) са заявили, че биха искали да допринесат активно за Европейската година на младежта.

Годината ще бъде свързана и с Конференцията за бъдещето на Европа, в която младите хора играят ключова роля. Една трета от всеки европейски граждански панел са млади хора на възраст 16-25 години, а същият е делът на младежите сред посланиците на панелите, които представят препоръките на пленарните заседания на конференцията и провеждат дискусии с членове на ЕП, национални политици, комисари и други членове на пленарното заседание от органи на ЕС и гражданското общество. Председателят на Европейския младежки форум също е член на пленарното заседание на конференцията.

Следващи стъпки
Политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент, Съвета и Комисията, сега трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета.

Пълната програма за дейностите и допълнителна информация ще бъдат достъпни на младежкия портал.

До края на 2023 г. Комисията ще представи доклад относно изпълнението, резултатите и цялостната оценка на инициативите, който ще включва и идеи за допълнителни общи усилия в областта на младежта, за да се затвърди наследството от Европейската година на младежта.

За повече информация

Предложение на Комисията за Европейската година на младежта
Европейския младежки портал
Доклад от проведеното онлайн проучване

По информация на Европейската комисия, IP/21/6648

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.