Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (2021 г.): Общ напредък по отношение на цифровия преход, но са необходими нови усилия в целия ЕС

Всички държави — членки на ЕС, отбелязват напредък в областта на цифровизацията, но общата картина в държавите членки е смесена, и въпреки известно сближаване, разликата между първите в ЕС и тези с най-ниски резултати в DESI остава голяма. Независимо от тези подобрения, всички държави членки ще трябва да положат съгласувани усилия за постигане на целите за 2030 г., определени в цифровото десетилетие на Европа.

По този повод изпълнителният заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“ Маргрете Вестегер заяви: Посланието на тазгодишния индекс е положително; всички държави от ЕС постигнаха известен напредък в повишаването на цифровизацията и конкурентоспособността, но остава да се свърши още. Ето защо работим с държавите членки, за да гарантираме, че чрез Механизма за възстановяване и устойчивост се правят ключови инвестиции, за да се извлекат най-добрите цифрови възможности за всички граждани и предприятия.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон добави: Определянето на целите за 2030 г. беше важна стъпка, но сега трябва да постигнем конкретни резултати. Днешният DESI показва напредък, но очертава и областите, в които трябва да отбележим колективен напредък, за да гарантираме, че европейските граждани и предприятия, по-специално МСП, разполагат с достъп и използват авангардни технологии, които ще направят живота им по-добър, по-безопасен и по-екологосъобразен.

Индексът DESI за 2021 г. беше коригиран, за да отрази основните политически инициативи, включително Цифров компас за 2030 г.: Европейският път към цифровото десетилетие, в който се определя амбицията на Европа по отношение на цифровите технологии и се очертават визия за цифровата трансформация и конкретни цели за 2030 г. в четирите основни точки: умения, инфраструктури, цифрова трансформация на предприятията и на обществените услуги.

В „Път към цифровото десетилетие“, политическа програма, представена през септември 2021 г., се определя нова форма на управление с държавите членки чрез механизъм за годишно сътрудничество между институциите на ЕС и държавите членки, за да се гарантира, че те заедно постигат заявените амбиции. В „Път към цифровото десетилетие“ мониторингът на целите на цифровото десетилетие се възлага на DESI и поради това показателите на DESI сега са структурирани около четирите основни точки на Цифровия компас.

Като част от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) държавите — членки на ЕС, са поели ангажимент да изразходват поне 20 % от своите национални средства от плана за възстановяване и устойчивост за цифрови технологии, като досега те изпълняват или значително надхвърлят тази цел. Докладите по държави DESI включват обобщен преглед на цифровите инвестиции и реформи в плановете за възстановяване и устойчивост за 22-те плана, които вече са приети от Комисията.

Основни констатации в DESI за 2021 г. в четирите области


Що се отнася до цифровите умения, 56 % от хората в ЕС имат поне основни цифрови умения. Данните показват леко увеличение на броя на специалистите в областта на ИКТ, наети на работа: през 2020 г. в ЕС имаше 8,4 милиона специалисти в областта на ИКТ в сравнение със 7,8 милиона през предходната година. Като се има предвид, че 55 % от предприятията са докладвали за трудности при наемането на специалисти в областта на ИКТ през 2020 г., тази липса на служители със задълбочени цифрови умения също допринася за по-бавното цифрово преобразуване на предприятията в много държави членки. Данните показват ясна необходимост от увеличаване на офертите и възможностите за обучение, за да се постигнат целите на цифровото десетилетие по отношение на уменията (80 % от населението да имат основни цифрови умения и 20 милиона специалисти в областта на ИКТ). През идните години се очакват значителни подобрения, отчасти понеже 17 % от инвестициите в цифрови технологии в плановете за възстановяване и устойчивост, които досега са одобрени от Съвета, са предназначени за цифрови умения (приблизително 20 милиарда евро от общо 117 милиарда евро).

На 12 ноември 2021 Комисията публикува също така Информационно табло за жените в областта на цифровите технологии, което потвърждава, че все още съществува значителна разлика между половете по отношение на специализираните цифрови умения. Едва 19 % от специалистите в областта на ИКТ и около една трета от завършилите висше образование в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката са жени.

Данните за свързаността показват подобрение на „мрежите с много голям капацитет“ (VHCN), по-специално, че те са на разположение за 59 % от домакинствата в ЕС, което представлява увеличение спрямо миналата година, когато стойността е била 50 % , но все още е далеч от универсално покритие с гигабитови мрежи (целта на цифровото десетилетие за 2030 г.). Покритието на тези мрежи в селските райони се е увеличило от 22 % през 2019 г. на 28 % през 2020 г. Освен това 25 държави членки са разпределили в известна степен 5G радиочестотен спектър в сравнение с 16 държави преди една година. В 13 държави членки има търговско предлагане на 5G, като това обхваща предимно градските райони. Днес Комисията публикува и проучвания относно цените на мобилните и фиксираните широколентови мрежи в „Европа 2020“, покритието на широколентовия достъп до юни 2020 г. и националните планове за широколентов достъп. Следва да се отбележи, че 11 % от цифровите инвестиции в приетите от Съвета планове за възстановяване и устойчивост, (приблизително 13 милиарда евро от общо 117 милиарда евро) са предназначени за свързаността.

По отношение на интегрирането на цифровите технологии се наблюдава голямо увеличение на използването на технологии за изчисления в облак (от 16 % от дружествата през 2018 г. на 26 % през 2020 г.). Големите предприятия продължават да играят водеща роля в използването на цифровите технологии: например те използват електронен обмен на информация чрез планиране на ресурсите на предприятията (Enterprise Resource Planning — ERP) и софтуер за изчисления в облак много по-често от МСП (съответно 80 % и 35 % за ERP и 48 % спрямо 25 % за изчисленията в облак). Въпреки това само малка част от предприятията използват модерни цифрови технологии (14 % — големи информационни масиви, 25 % — изкуствен интелект, и 26 % — облак). Тези данни показват, че настоящото състояние на внедряването на цифрови технологии е далеч от целите на цифровото десетилетие; амбицията на ЕС за 2030 г. е 90 % от МСП да имат поне основно равнище на цифров интензитет в сравнение с базовото равнище от 60 % през 2020 г., а най-малко 75 % от предприятията да използват модерни цифрови технологии през 2030 г. Понастоящем само малка част от дружествата използват големи информационни масиви дори в няколко от държавите с най-добри резултати, за разлика от целта от 75 %. Важно е да се отбележи, че около 15 % от цифровите инвестиции в приетите от Съвета планове за възстановяване и устойчивост (близо 18 милиарда евро от общо 117 милиарда евро) са предназначени за цифровия капацитет и цифровата научноизследователска и развойна дейност.

В допълнение на данните в доклада DESI днес е публикувано проучване, изследващо приноса на ИКТ към действията за екологична устойчивост на предприятията в ЕС, съгласно което 66 %от анкетираните дружества са заявили, че използват ИКТ решения като начин за намаляване на своя отпечатък върху околната среда.

Данните за цифровите обществени услуги все още не показват значително увеличение на услугите на електронното управление. През първата година от пандемията няколко държави членки създадоха или усъвършенстваха цифрови платформи за предоставяне на повече услуги онлайн. 37 % от инвестициите в цифрови технологии в плановете за възстановяване и устойчивост, приети от Съвета (приблизително 43 милиарда евро от общо 117 милиарда евро), са предназначени за цифрови обществени услуги, така че през следващите години се очакват значителни подобрения. Комисията също така предостави на разположение сравнителния анализ на електронното управление за 2021 г., който представлява проучване на гражданите в 36 европейски държави относно използването от тяхна страна на цифрови обществени услуги.

Контекст
Годишният индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото измерва напредъка на страните от ЕС към изграждане на цифрови икономики и общества и се основава на данни от Евростат, както и на специализирани проучвания и методи за събиране. Той помага на държавите членки на ЕС да определят областите, в които се изискват целеви инвестиции и действия. DESI е също ключов инструмент за анализ на цифровите аспекти на европейския семестър.

С бюджет от 723,8 милиарда евро Механизмът за възстановяване и устойчивост ( МВУ), приет през февруари 2021 г., е най-голямата програма по линия на Next Generation EU.

За повече информация
Въпроси и отговори — Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) (2021 г.)
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото
Резултати по държави в областта на цифровите технологии
Инструмент за визуализация на данни
Методика на DESI за 2021 г.
Доклад на PREDICT за основните факти за 2021 г.: последни данни от ИКТ и НИРД
Съобщение „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“

По информация на Европейската комисия, IP/21/5481

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.