Пактът за уменията: мобилизиране на всички партньори за инвестиране в уменията

Комисарите Шмит и Бретон официално дадоха начало на Пакта за уменията, който е централен елемент на Европейската програма за умения. Те обявиха също така първите европейски партньорства за умения в ключови промишлени екосистеми — автомобилостроенето, микроелектрониката, космическата и отбранителната промишленост. Уменията са от основно значение за възстановяването ни от пандемията от коронавирус и за овладяване на цифровия и екологичния преход. Всички предприятия, независимо от размера им, се нуждаят от квалифицирани хора, за да въвеждат иновации и да се разрастват. Въпреки това несъответствията и недостигът на умения нарастват, докато същевременно голям брой хора рискуват да останат без работа. Само чрез обединяване на силите на всички съответни партньори можем да постигнем значителен напредък, за да посрещнем нуждите от умения в Европа.

Пактът за уменията насърчава предприемането на съвместни действия, за да се увеличи във възможно най-голяма степен въздействието на инвестициите в подобряване на съществуващите умения (повишаване на квалификацията) и в обучение за придобиване на нови умения (преквалификация). С него се отправя призив към промишлеността, работодателите, социалните партньори, търговските камари, публичните органи, доставчиците на услуги в областта на образованието и обучението и агенциите по заетостта да работят заедно и да поемат ясен ангажимент да инвестират в обучение за всички хора в трудоспособна възраст в целия Съюз.

Никола Шмит, комисар по въпросите на работните места и социалните права, заяви: „Днес повечето работодатели знаят, че инвестирането в умения трябва да заема ключово място в тяхната стратегия. Те осъзнават, че не могат да разчитат само на правителствата да поемат отговорността за образованието и обучението. Пактът за уменията ще обедини и ще вдъхнови различни ангажименти от страна на големи и малки предприятия, агенции по заетостта, социални партньори, доставчици на ПОО и други партньори за създаването на широкомащабни промишлени партньорства. Нямаме време за половинчати мерки. Трябва да действаме сега.“

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: „Европейският талант е в основата на нашата промишлена устойчивост и ще бъде двигателят за възстановяването от пандемията. С ускоряването на двойния екологичен и цифров преход искаме всички европейци да разполагат с подходящите умения. Днес обявяваме първите партньорства за придобиване на умения в три промишлени екосистеми: автомобилостроенето, микроелектрониката и космическата и отбранителната промишленост. Ще последват други. Стартирането на Пакта за уменията е само началото на нашата европейска офанзива в областта на уменията.“

Засилване на съвместните действия за постигане на максимално въздействие

Пактът за уменията е придружен от харта, в която се очертава обща визия на промишлеността, социалните партньори, доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО), националните, регионалните и местните органи по отношение на качественото обучение. За да се гарантира, че Пактът е създаден съвместно със съответните заинтересовани страни, комисар Бретон и комисар Шмит вече започнаха провеждането на поредица от кръгли маси на високо равнище с представители на промишлените екосистеми, регионалните и националните органи, образователните и социалните партньори и доставчиците на услуги в областта на образованието и обучението. През следващите седмици ще последват още кръгли маси.

Въз основа на тези плодотворни дискусии с подбрани промишлени отрасли Пактът установява широкомащабни партньорства в стратегически промишлени екосистеми, които са силно засегнати от настоящата криза, и приоритетните области, определени в Европейския зелен пакт, за постигането на амбициозни ангажименти. Първите европейски партньорства за умения в ключови промишлени екосистеми вече са обявени, като през следващите месеци ще последват други:

  • Автомобилостроене: Амбицията ежегодно да се повишава квалификацията на 5 % от работната сила ще доведе до повишаване на квалификацията на около 700,000 души в цялата екосистема, което представлява потенциална обща частна и публична инвестиция от 7 млрд. евро, като се започне с регионални пилотни схеми.
  • Микроелектроника: Инициативите, които са в изпълнение на амбицията на това партньорство, представляват обща публична и частна инвестиция в размер на 2 млрд. евро, която ще осигури възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация на над 250,000 работници и студенти (2021—2025 г.) в европейските клъстери в областта на електрониката.
  • Космическа и отбранителна промишленост: Амбицията е ежегодно да се повишава квалификацията на около 6 % от работната сила, като се достигне до 200,000 души, и да се преквалифицират 300,000 души, за да навлязат в екосистемата, което представлява публична и частна инвестиция от 1 млрд. евро през следващите десет години.

Присъединяване към Пакта

С присъединяването си към Пакта заинтересованите страни ще получат достъп до мрежи, знания и ресурсни центрове. Комисията също така ще предложи информация и насоки относно финансирането от ЕС и програмите за развитие на уменията, като осигури единно звено за контакт на равнище ЕС. В допълнение към финансирането по REACT-EU, Европейския социален фонд плюс и други съответни програми от новата многогодишна финансова рамка (2021—2027 г.), повишаването на квалификацията и преквалификацията са един от водещите инвестиционни приоритети на Механизма за възстановяване и устойчивост, разполагащ с 672,5 млрд. евро.

Контекст

Пактът за уменията е една от водещите инициативи в рамките на Европейската програма за умения за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и устойчивост, представена на 1 юли 2020 г. Основната цел на Пакта е да мобилизира ресурси и да стимулира всички заинтересовани страни да предприемат конкретни действия за повишаването на квалификацията и преквалифицирането на работната сила чрез обединяване на усилията и създаване на партньорства в подкрепа на екологичния и цифровия преход и разработване на стратегии за растеж на местно и регионално равнище.

В новата Европейска промишлена стратегия се признава значението на уменията за двойния екологичен и цифров преход, както и възможностите, които те могат да създадат за хората. Преквалификацията трябва да бъде основна част от нашата социална пазарна икономика. По подобен начин в наскоро приетия План в областта на цифровото образование се подчертава значението на това да се насърчава усвояването на цифрови умения и компетентности, за да се предложи на всички възможност да участват в цифровата трансформация.

Стартовата проява на Пакта се състоя на 10 ноември 2020 г. по време на Европейската седмица на професионалните умения, организирана от Европейската комисия в партньорство с германското председателство на Съвета на ЕС. Петото издание на Европейската седмица на професионалните умения насърчава хората от всички възрасти да „открият таланта си“ чрез професионално образование и обучение.

За повече информация

Относно Пакта за уменията: https://ec.europa.eu/social/PactforSkills

Харта за Пакта за уменията

Видеоматериал за поддръжници на Пакта за уменията

Формуляр за партньори, които проявяват интерес да се присъединят към Пакта за уменията

Въпроси и отговори: Стартиране на Пакта за уменията

По информация на Европейската комисия, IP/20/2059

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.