Център за консултиране и кратка терапия Решения – Русе представи онлайн платформа за мотивационна и психологическа помощ по проект CODE

Основната идея на неговия революционен QUQu подход/Задаване на полезни въпроси/, е че индивидите могат да бъдат силно мотивирани за учене и решаване на проблеми чрез задаването на добри въпроси. Чрез практикуването „ стъпка по стъпка“ на своето Мислене, Задаване на въпроси, Получаване на отговори, Правене, Наблюдение и Оценяване резултатите могат да надхвърлят границите на Проекта – потребителят би могъл да прогресира в своето личностно развитие посредством подобряване на своите езикови умения и способност за вземане на решения.

Платформата е разработена специално за нуждите на проект CODE, с възможност да се използва след приключването му в широки обучителни аспекти. Нейната главна цел е да повиши мотивацията на участниците в проекта, а също и да ги подкрепи в тяхното личностно усъвършенстване. Тя може да се ползва от всички участници в проекта, а също и от всички, които желаят да развиват своите езикови и други умения. Участниците в курсовете по CODE, както и всички останали са поканени да използват платформата, а също и да приложат наученото не само в проектните дейности, но и в житейската им практика.

Създателите на мотивационния модул са на разположение за онлайн и офлайн индивидуални консултации. Всеки потребител може да получи обратна връзка за свършеното до момента както от психолозите, така и от другите потребители, а също и да получи практически насоки относно бъдещото си самоусъвършенстване.

Проектът CODE е субсидиран със сумата от 2 300 000 € от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрезбезвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост. Целта на проекта CODE е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора в риск от бедност.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.