Образование и обучение: основни и цифрови умения, изключително важни за образованието, работата и живота

На 12 ноември 2020 Европейската комисия публикува своя годишен Обзор на образованието и обучението. В Обзора се анализира как образованието и обучението се развиват в ЕС и в неговите държави членки. Тази година в Обзора за 2020 г. се поставя специален акцент върху преподаването и ученето в ерата на цифровите технологии. Коронавирусната криза онагледи значението на цифровите решения за преподаването и ученето и открои съществуващите слабости. Докладът ще бе представен по време на Хакатон в областта на цифровото образование.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: „Радвам се, че цифровото образование е водещата тема на тазгодишния Обзор на образованието и обучението — основният доклад на Комисията относно образованието в Европа. Мислим, че е необходимо коренно да променим цифровото образование и сме решени да повишим цифровата грамотност в Европа. Съвсем наскоро Комисията предложи пакет от инициативи, включително новия План за действие в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г., който ще засили приноса на образованието и обучението за възстановяването на ЕС от коронавирусната криза и ще спомогне за изграждането на зелена и цифрова Европа.“

Въпреки инвестициите на държавите членки в цифрова инфраструктура за образование и обучение през последните години, продължават да съществуват големи различия както между отделните държави, така и вътре в тях. Противно на общоприетото мнение, че днешните млади хора са „цифрово поколение“, резултатите от проучванията показват, че много от тях не разполагат с достатъчно цифрови умения. Във всички включени в проучването държави над 15 % от учениците имат незадоволителни цифрови умения. Освен това данните от ОИСР показват, че учителите в прогимназиалното образование в държавите от ЕС рядко получават обучение за използването на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) с цел преподаване, както и че учителите съобщават за силна необходимост от професионално развитие при използването на ИКТ умения за преподаване.

В своята годишна оценка на начина, по който образователните системи в Европейския съюз се справят с основните предизвикателства в областта на образованието, Комисията подчертава напредъка в намаляването на преждевременното напускане на училище и увеличаването на участието във всички сектори на образованието — от образованието в ранна детска възраст до висшето образование. Въпреки това в Обзора се изтъква, че предоставянето на основни умения на всички млади хора продължава да бъде предизвикателство. Близо един на всеки петима 15-годишни има незадоволително ниво на компетентност по четене, математика и науки, за да участва пълноценно в обществото. Като се има предвид въздействието на социално-икономическия произход върху резултатите на учениците по отношение на основните и цифровите умения, от решаващо значение е да се предприемат допълнителни мерки с цел отстраняване на недостатъците в образованието и обучението и да се намали цифровото разделение сред учениците.

Като признават, че подходящите инвестиции в образованието допринасят за икономическия растеж и социалното приобщаване, според най-новите данни от Обзора държавите — членки на ЕС, са запазили публичните разходи за образование на равнище от близо 10 % от общите публични разходи.

Контекст

В Обзор на образованието и обучението се анализират основните предизвикателства пред европейските образователни системи и се представят политики, благодарение на които тези системи могат да отговорят по-добре на обществените нужди и нуждите на пазара на труда. Докладът включва сравнение между различните държави и 27 подробни доклада за отделните държави.

Образованието остава на челно място в политическата програма на ЕС. На 30 септември Комисията прие две инициативи, които ще засилят приноса на образованието и обучението за възстановяването на ЕС от коронавирусната криза. Като определя визия за европейското пространство за образование, което да бъде постигнато до 2025 г., Комисията предложи нови инициативи, повече инвестиции и по-силно сътрудничество на държавите членки, за да се помогне на всички европейци — от всички възрасти — да се възползват от богатите възможности за образование и обучение, предлагани от ЕС. Тя прие и нов План за действие в областта на цифровото образование, който отразява поуките, извлечени от коронавирусната криза, и полага основите на високоефективна екосистема за цифрово образование, позволяваща да се придобият по-добри цифрови умения, необходими за цифровата трансформация.

За повече информация

Уебсайт на Обзора на образованието и обучението.

По информация на Европейската комисия, IP/20/2050

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.