Център Решения се срещна със заинтересовани лица по проект CODE в Русенски университет

Онлайн инструментът за психологическа подкрепа е разработен специално за проекта CODE от известният психиатър Д-р Пламен Панайотов, член на Европейската асоциация за семейна терапия, както и от неговият екип. Основната идея на неговия революционен QUQu подход/Задаване на полезни въпроси/, е че индивидите могат да бъдат силно мотивирани за учене и решаване на проблеми чрез задаването на добри въпроси.

Платформата е разработена специално за нуждите на проект CODE, с възможност да се използва след приключването му в широки обучителни аспекти. Нейната главна цел е да повиши мотивацията на участниците в проекта, а също и да ги подкрепи в тяхното личностно усъвършенстване. Тя може да се ползва от всички участници в проекта, а също и от всички, които желаят да развиват своите езикови умения.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.