Комисията предприема по-нататъшни стъпки за насърчаване и популяризиране на европейските произведения и за защита на уязвимите зрители

По този повод изпълнителният заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“ Маргрете Вестегер заяви: Преразгледаните правила за аудио-визуалните услуги ще бъдат средство за защита на потребителите срещу вредно съдържание. Те освен това ще осигурят възможност на европейските дружества, филмови и други медийни предприятия да създават, насърчават и популяризират европейски произведения, за да могат потребителите да се възползват от културното многообразие и да избират продукти и услуги от по-широк спектър.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон добави: Като преориентираме медийния сектор към по-иновативни услуги, като насърчаваме присъствието на европейската култура в каталозите по заявка, като защитаваме нашите деца и другите уязвими потребители от незаконно и вредно онлайн съдържание, ние извличаме максимална полза от динамичния сектор на аудио-визуалните медии за всички нас — гражданите, предприятията и творците.

Държавите — членки на ЕС, трябва да транспонират преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги в националното си законодателство до 19 септември 2020 г. Въпреки че нямат задължителен характер, насоките следва да допринесат за нейното хармонизирано въвеждане и прилагане. Те представят вижданията на Комисията за това как да се използват конкретните понятия, за да се осигури съгласуваното прилагане на медийните правила във всички държави членки.

Насоките са част от по-широката работа на Комисията по определянето на по-ясни отговорности и отчетност за социалните медии и онлайн платформите и допълват подготвяния законодателен пакет за цифровите услуги, по който в момента се провежда обществена консултация.

На 2 юли 2020 Комисията прие два набора от насоки:

Насоки във връзка с европейските произведения

С Директивата за аудио-визуалните медийни услуги се определят по-строги задължения за популяризиране на европейските филми и телевизионни програми при услугите по заявка, които трябва да осигуряват най-малко 30-процентен дял на европейски произведения в своите каталози, както и видимо присъствие на тези произведения. Тя освен това позволява на държавите членки при определени условия да изискват от доставчиците на медийни услуги, насочени към аудиторията, която се намира на тяхна територия, но установени в други държави членки, финансов принос в производството на европейски произведения.

Насоките съдържат и препоръчителна методология за изчисляване на 30-процентния дял на европейските произведения във всеки национален каталог, въз основа на заглавията на филми и сезони на телевизионни сериали. В тях се пояснява и съдържанието на понятията „малобройна аудитория“ и „нисък оборот“, с оглед на освобождаването на по-малките доставчици от задълженията, свързани с популяризирането на европейските произведения, за да не се препятства развитието на пазара и за да се позволи навлизането на нови участници на пазара.

Насоки във връзка с платформите за споделяне на видеоклипове

С преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги в стандартите на ЕС по отношение на незаконното и вредното аудио-визуално съдържание се включват платформите за споделяне на видеоклипове, в това число услугите като социалните медии, при които предоставянето на аудио-визуално съдържание не е основната цел на услугата, но все пак представлява нейна съществена функционална възможност. Като следствие от това онлайн субектите — подобно на традиционните медийни субекти — ще трябва да гарантират, че потребителите са защитени срещу изказвания, подбуждащи омраза, а непълнолетните лица — срещу вредно съдържание. Онлайн платформите трябва да предприемат действия срещу означено съдържание, което подбужда към насилие, омраза и тероризъм, и да гарантират, че в детските предавания не се използват неподходящи реклами и позициониране на продукти.

В този контекст насоките дават на държавите членки набор от средства, който да им помогне да преценяват кои онлайн услуги следва да попадат в обхвата на европейската медийна рамка. Те съдържат и списък с показатели, които държавите членки могат да използват, за да определят дали дадено аудио-визуално съдържание е съществена, а не само малка или спомагателна част от онлайн платформата. Насоките освен това отчитат динамичния характер на средата на онлайн платформите и имат за цел да осигурят гъвкавост в тази област.

Контекст

Преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги беше приета през 2018 г., за да се отразят промените в медийното пространство в Европа. Тя допринася за по-справедливата регулаторна среда за всички участници в аудио-визуалната сфера в целия ЕС и осигурява по-добра защита на зрителите при достъпа до аудио-визуално медийно съдържание, включително онлайн.

Чрез нея в обхвата на някои правила на ЕС се включват платформите за споделяне на видеоклипове, в това число някои социални медии и други услуги, при които предоставянето на аудио-визуално съдържание е „съществена функционална възможност“. От доставчиците на тези услуги се изисква да предприемат мерки за защита на потребителите си от незаконно и вредно съдържание. Директивата съдържа по-строги задължения за популяризиране на европейските произведения при услугите по заявка, които трябва да осигуряват най-малко 30-процентен дял на европейски произведения в своите каталози, както и видимо присъствие на тези произведения.

По силата на директивата Комисията е длъжна при необходимост да предостави насоки за практическото прилагане на критерия „съществена функционална възможност“ при дефинирането на платформите за споделяне на видеоклипове, при изчисляването на дела на европейските произведения, както и при определянето на понятията „малобройна аудитория“ и „нисък оборот“ с цел прилагане на съответните освобождавания. С оглед на това на 2 юли 2020 бяха издадени два набора от насоки, изготвени след консултация със съответните представители на държавите — членки на ЕС (т.нар. „контактен комитет“). Становищата на заинтересованите страни, особено по отношение на конкретни технически въпроси, бяха събрани по време на целева обществена консултация, която се проведе през февруари и март 2020 г.

За повече информация

Насоки относно преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги

Въпроси и отговори — Насоки относно преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги

Директива за аудио-визуалните медийни услуги

По информация на Европейската комисия, IP/20/1209

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.