Над 4 млрд. лв. ще бъдат средствата по ОПРЧР за следващия програмен период 2021-2027 г.

По време на първия и втория програмен период над 2.5 млн. български граждани са получили възможност за по-добро образование, квалификация, реализация, започване на собствен бизнес и социално включване в общността. В предстоящия ще продължи работата с дълготрайно безработните лица, като резерв за гладния за кадри пазар на труда. Със средствата от Европейския съюз България успешно провежда редица ключови реформи, особено в социалната сфера, свързани с разгръщане на мрежа от услуги в общността или в дома за семейства, деца и възрастни. На близо 70 хиляди неактивни и безработни лица е осигурена заетост по операции на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като над 62% от тях са младежи на възраст до 29 години. Около 70 хиляди лица в неравностойно положение са получили подкрепа с подобрен достъп до социални и здравни услуги, като близо 20 хиляди от тях са деца, включени в различни мерки за деинституционализация или мерки, подкрепящи ранното детско развитие.

Опитът на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ започва със сериозно предизвикателство да насочва инвестиции в широк кръг от сектори с належащи проблеми и нужди от реформи. В първия програмен период подкрепата се разгръща в сферите – пазар на труда, образование и учене през целия живот, социално включване и здравеопазване. В следващия, кръгът е по-тесен и с повече концентрация на специфичната подкрепа за заетостта и пазара на труда, социалното включване, социалното предприемачество, разширяване на възможностите за насърчаване създаването на собствен бизнес. В третия програмен период фокусът ще бъде върху качествените ефекти на инвестициите в сферата на пазара на труда и социалното включване.

През 2019 г. се навършиха 12 години от първата одобрена операция по програмата. ОПРЧР е първата оперативна програма, чрез която България започва да получава подкрепа от Европейските структурни фондове през 2007 г. От тогава за двата програмни периода са одобрени 315 операции.

Източник: www.manager.bg, 07.01.2020

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.