МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ

Младежката безработица е един от основните проблеми за България. Статистическите данни сочат, че България е на трето място в Европейския съюз по ниво на безработица. Като цяло това е резултат от образователната система, която не отговаря на нуждите на пазара на труда, трудното започване на нова и слабо заплатена работа, търсенето на възможности в чужбина. Младите хора са бъдещето на нацията, техните знания, умения, интелектуален потенциал и силен заряд са решаващи за икономическия просперитет на държавата.

Целта на проекта CODE е да осигури възможности за качествена заетост на младежи, живеещи в риск от бедност посредством разработването и прилагането на обучителна програма за дигитални компетенции, като например цифров и графичен дизайн, 3 Де анимация и други. Целите на проекта са в унисон с приоритетите на Фонда за младежка заетост на ЕИО и Норвежкия Финансов Механизъм за борба с младежката безработица, като се предлага обучение не само за компютърна грамотност, но и за придобиване на знания и умения, които ще увеличат конкурентноспособността на младежите на пазара на труда. Иновативната комбинация от мотивационни похвати, съчетани с високотехнологично дигитално обучение цели да се преодолее демотивацията на целевите групи и да се даде възможност за специализирано образование и висококвалифицирана заетост.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.