Оценка на подкрепата за младежката заетост чрез Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

Събраната информация ще бъде използвана за оценка на постигнатото през периода 2014 - 2018 г. Тя също така ще помогне да бъдат извлечени поуки относно начина, по който тази подкрепа би могла да се засили в бъдеще и да се направи по-ефективна и целенасочена. Наред с други теми, при оценяването ще се разгледа дали към младите хора в най-голяма нужда от помощ е бил упражнен адекватен подход (също и в географски аспект), какво е било качеството на предложенията за работа и за обучения и какъв вид подкрепа е била най-ефективна.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_en

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.