ЕС ще инвестира през 2020 г. над 3 милиарда евро в младежи от Европа, които ще се обучават в чужбина

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: Много съм доволен, че през 2020 г. Европейският съюз предвижда да инвестира над 3 милиарда евро в „Еразъм+“. Това ще ни позволи да създадем повече възможности за образование и обучение на млади европейци в чужбина, които ще могат да придобият знания и да изградят една европейска идентичност. Освен това ще можем да постигнем напредък по инициативата за европейските университети, което показва трайния ни ангажимент към европейското пространство за образование. Горд съм, че висшите учебни заведения сформират силни нови обединения. Това подготвя почвата за университетите на бъдещето, които ще носят ползи за учащите се, работещите и обществото в цяла Европа.

Комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариан Тейсен добави: Новите възможности за финансиране на професионалното образование и обучение по линия на „Еразъм“ ще укрепят общностния дух в тази сфера, свързвайки отрасли, региони и държави. Засилването на „ЕразъмПро“ ще заздрави тези връзки и ще предостави повече възможности на повече учащи се в сферата на професионалното образование и обучение.

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областите на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по тази покана за представяне на предложения. Освен това за финансиране могат да кандидатстват групи от млади хора, които работят с младежи, но не са официално създадени като младежки организации. Освен поканата за представяне на предложения Комисията публикува днес и ръководството за програмата „Еразъм+“ на всички официални езици на ЕС. Ръководството подробно запознава кандидатите с всички възможности за висше образование, професионално образование и обучение, училищно образование и образование за възрастни, младежки дейности и спорт по линия на програмата „Еразъм+“ през 2020 г.

По информация на Европейската комисия, IP/19/6218

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.