ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЗАПОЧВА РАБОТА ПО ПРОЕКТ ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Проектната инициатива включва дейности и теми, определени като особено важни за Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Инспекцията по труда на Кралство Норвегия. Дейностите по проекта се фокусират върху насърчаване на достойни условия на труд за работниците, лоялна конкуренция между компаниите и устойчива система на заплащане и благосъстояние, чрез обмен на информация, съвместни проверки, споделяне на добри практики и тясно сътрудничество между Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ и Инспекцията по труда на Кралство Норвегия. Насърчаването на достойни условия на труд, включително борбата с нерегламентирания труд, постигането на равни права, равно заплащане и равно третиране на всички работници, е ключов приоритет от общ интерес и за двете инспекции по труда. По проектната инициатива ще бъде разработен инструмент за оценка на риска от нерегламентиран труд, който ще се интегрира към новата интернет страница на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Проектната инициатива ще доразвие и заздрави двустранните отношения между Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Инспекцията по труда на Кралство Норвегия, в съответствие с целите на двустранното споразумение, подписано на 29 август 2017 г. в Тронхайм, Норвегия. Конкретните дейности по осъществяване на сътрудничеството между двете инспекции по труда ще се определят в годишни работни програми и ще включват диалог и непрекъснат обмен на информация, съвместни проверки на предприятия, информация за националните закони и разпоредби и обмен на опит и най-добри практики.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.