Преподаване и учене в цифровата ера: 450 000 ученици и учители използват инструмента на ЕС за училищата SELFIE

По повод на първата годишнина на SELFIE Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, отговарящ за Съвместния изследователски център, заяви: Радвам се, че инструментът SELFIE се използва в толкова много различни училища, като помага на учителите и учениците да обсъждат оптималните начини за използването на новите технологии в преподаването и ученето и да подобряват цифровите си умения. Самите училища са организации за учене и чрез SELFIE те могат да разберат докъде са стигнали в използването на цифрови технологии и да определят бъдещите си действия.

SELFIE се подобрява постоянно чрез потребителско изпитване и събиране на отзиви от училищата. Новите характеристики включват видео указания за училищата как да настроят и персонализират инструмента, както и възможност за сравняване на резултатите с предишни сесии на SELFIE в същото училище. Европейската комисия също така работи за подобряване на осведомеността сред училищата, за да се повиши използването на инструмента, като за целта използва eTwinning, най-голямата в света платформа за учители, и Европейската седмица на програмирането. През 2020 г. ще бъдат разработени още материали за помощ и обучения, включително масов отворен онлайн курс за училищата във връзка със SELFIE и за това как учителите могат да използват резултатите от него за подобряване на ученето и преподаването с помощта на цифровите технологии. През януари 2020 г. ще бъде пусната и версия на SELFIE за професионалното образование и обучение в процеса на работа.

Отзиви от потребители на SELFIE

От много години използваме цифрови технологии, но не бяхме направили подходяща оценка как се справяме, какви са слабостите ни и какво мислят учениците за използването на технологии в нашето училище. С помощта на SELFIE разбрахме, че можем да подобрим някои неща, като например защитата на данните, по-безопасното използване на интернет и социалните мрежи. Трябва също така да работим за повишаване на увереността на учителите чрез повече обучения и подкрепа за използването на технологии. Директор на училище, Испания.

SELFIE улесни постигането на консенсус, тъй като ни даде възможност за по-задълбочени дискусии за цифровото обучение. Нашето разбиране за цифровото обучение е, че то става почти невидим аспект на училището, че технологиите са там, където най-много са нужни на децата и където ще допринесат за подобряване на резултатите от обучението на всяко отделно дете. Директор на училище, Ирландия.

Учениците са по-доволни, тъй като качеството на обучението по работа с компютър се подобри в резултат от мерките, които бяха взети, след като получихме доклада от SELFIE. Учител, Гърция.

Сега имаме по-ясни цели и се съобразяваме с различните гледни точки, отразени в доклада на SELFIE за училището. Учител, Италия.

Контекст

Финансиран по линия на програмата „Еразъм+“, SELFIE включва цялата училищна общност — училищните ръководители, учителите и учениците — в процеса на размисъл по редица въпроси и твърдения относно използването на технологии в шест области, включително цифрови умения на учениците, професионално развитие на учителите, инфраструктура и ръководство. Участието е доброволно. Всяко училище може да настрои инструмента така, че въпросите да съответстват на неговите нужди, като избере от незадължителните твърдения и добави свои собствени въпроси. След като учениците, учителите и училищните ръководители отговорят, училището получава персонализиран доклад с данни и констатации. Тези констатации могат да помогнат на училището да разбере къде се справя добре и къде — не, и да определи областите, в които са нужни действия (например, доволни ли са учителите от получаваното обучение, коя част от инфраструктурата учениците биха желали да се подобри, има ли училището визия за това как да използва технологиите и ако това е така, персоналът и учениците запознати ли са с нея?).

Всички отговори, получени чрез SELFIE, са анонимни, като при използването на инструмента не се събират лични данни. Данните няма да бъдат използвани за класиране на училища или образователни системи.

SELFIE бе разработен от Комисията съвместно с екип от образователни експерти от цяла Европа. Инструментът е достъпен на 31 езика (24-те официални езика на ЕС, а също и албански, грузински, македонски, сръбски, черногорски, руски и турски). Той може да бъде използван в прогимназиалния и гимназиалния курс на училищата и в системата за професионално обучение.

SELFIE е една от 11-те инициативи в плана за действие в областта на цифровото образование, приет от Комисията през януари 2018 г. и продължаващ до края на 2020 г. Целта на плана за действие е да се подобрят цифровите умения в Европа и да се подкрепи новаторското използване на цифрови технологии в преподаването и ученето. Той е една от няколкото инициативи на Комисията, които са в основата на европейското пространство за образование.

За повече информация

SELFIE

Информационен лист за Съвместния изследователски център

По информация на Европейската комисия, IP/19/6144

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.